Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

Publisert 17. mars 2017

Norsk helsearkiv har i samarbeid med Statsbygg utarbeidet kravspesifikasjon for nytt bygg på Tynset. Arbeidet ble gjennomført høsten 2016.


Kravspesifikasjonen krever at bygget skal ha effektive produksjonslinjer for digitalisering av fysisk arkivmateriale, at arkivmaterialet skal mellomlagres i et effektivt og automatisert lagersystem, og at det skal etableres et betydelig datasenter for langtidslagring av både digitalt skapte og digitaliserte pasientjournaler, samt forvaltning av Helsearkivregisteret. Helsearkivregisteret vil etterhvert inneholde en betydelig informasjonsmengde, selv i europeisk sammenheng. Bygget skal ha 58 arbeidsplasser.


Etter søknad ble fire entreprenører prekvalifiserte og fikk delta i konkurransen om å foreslå hvorledes bygget bør utformes og byggingen gjennomføres innenfor en gitt prisramme. Konkurransen ble vunnet av Hent AS og Luseparken arkitekter. Kontrakt mellom Statsbygg og Hent skal signeres i april, med forbehold om at byggeprosjektet blir godkjent i revidert nasjonalbudsjett i juni. Byggestart er planlagt ultimo juli 2017, og ferdigstillelse første halvår 2019. Dermed er tidspunktet for etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret fastsatt!

Norsk helsearkiv har hatt et omfattende samarbeid med Statsbygg i denne prosessen. Vi har deltatt i hele prosessen, og nå senest ved evalueringene av mottatte løsningsforslag. Vi er meget tilfredse med løsningsforslaget fra Hent. Dette blir flotte arbeidsplasser hvor alt er lagt til rette for trivsel og effektive arbeidsprosesser. Arbeidsplassene blir tilpasset oppgavene. Alle får rikelig med dagslys og god akustikk. I produksjonen installeres det fleksible støvavtrekk ved hver arbeidsplass, og det legges mye omtanke i tiltak mot støy.

Norsk helsearkiv blir et landsdekkende arkiv for sykehussektoren. Både offentlige og private virksomheter får avleveringsplikt til Norsk helsearkiv.

Virksomheten Norsk helsearkiv er i hovedsak regulert etter helseregisterloven og helsearkivforskriften. Dette innebærer at pasientinformasjonen hos Norsk helsearkiv skal inngå i Helsearkivregisteret og være underlag taushetsplikt uten ende. Innsyn skal gis etter særskilte regler og være begrenset til de som kan påberope seg hjemmel for innsyn. Til godkjente forskningsprosjekter skal det i utgangspunktet utleveres pasientinformasjon uten direkte personidentifiserbare kjennetegn. Dette blir en betydelig utfordring for virksomheten på Tynset.Statsbudsjettet 2017: Nybygg for Norsk helsearkiv og nye magasiner for Arkivverket i Mo i Rana


Regjeringen har foreslått en startbevilgning til to nye byggeprosjekter med byggestart i 2017: Nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset og et nytt arkivmagasin for Arkivverket i fjellet i Mo i Rana. Regjeringen mener at dette vil bidra til en helhetlig løsning for å dekke Arkivverkets behov

Dette går fram av statsbudsjettet for 2017 som har blitt lagt fram 6. oktober 2016. Dette går fram av statsbudsjettet for 2017 som har blitt lagt fram i dag. Arkivverkets nye magasinhall for papirarkiv skal samlokaliseres med Nasjonalbiblioteket i det eksisterende fjellanlegget i Mo i Rana. Den foreslåtte startbevilgningen er på 50 millioner kroner, og dette vil muliggjøre oppstart av byggeprosjektet allerede i januar 2017 siden det er ferdigprosjektert sammen med utbyggingen av et sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket. Arkivmagasinet vil få en egen lagerhall med plass til 65.000 hyllemeter med en automatisert lagerløsning. Inntil 12.000 hyllemeter av dette vil avsettes til Norsk helsearkivs depot.


Glad dag for Norsk helsearkiv

Startbevilgningen inkluderer også en byggestart for Norsk helsearkiv på Tynset i 2017, men det tas forbehold om Stortingets tilslutning til endelig kostnadsramme. Løsningen for anlegget med inntil 58 arbeidsplasser (IT og digitalisering) har i en mulighetsstudie blitt estimert til en øvre grense på 230 millioner kroner i prisnivå 2016. Den samlede arkivløsningen gjennom arkivmagasin i Rana som skal romme helsearkiver, samt et digitalt helsearkiv på Tynset, har en anslått samlet investeringskostnad på omkring 490 millioner kroner (prisnivå 2016).

– For oss som arbeider med utvikling og etablering av Norsk helsearkiv er det gledelig at det i statsbudsjett 2017 foreslås bevilget penger til Norsk helsearkivs etablering på Tynset. Vi er sikre på at vi sammen med Statsbygg skal kunne gjennomføre videre detaljplanlegging og prosjektering, slik at byggeprosjektet får nødvendige midler også i revidert nasjonalbudsjett i juni 2017. Endelig kan vi utarbeide milepælsplaner og tidfeste målepunktene. Dette er en gledens dag!, sier Tom Kolvig, direktør for Norsk helsearkiv.

Virksomheten på Tynset vil tilføre et 50-tall nye statlige arbeidsplasser til Tynset og Fjellregionen. Det er planlagt lokale utdanningstiltak som vil kvalifisere for mange av stillingene i Norsk helsearkiv.

– Helsearkivregisteret er en viktig del av Norsk helsearkiv. Dette blir et elektronisk register hvor alle pasientjournaler etter avdøde personer som har fått helsehjelp hos spesialisthelsetjenesten, vil inngå. Pasientopplysningene skal primært benyttes til forskning, og det blir stilt strenge krav til tilgang til opplysningene. Pasientopplysningene skal normalt utleveres uten direkte personidentifiserbare kjennetegn, sier Kolvig.

Norsk helsearkiv skal digitalisere de papirbaserte pasientjournalene. Etter digitalisering skal de fysiske journalene som hovedregel kasseres. Kun eldre fysiske journaler og journaler hvor det besluttes konkret vil bli bevart fysisk etter digitaliseringen. Disse fysiske journalene vil bli plassert i et eget anlegg i fjellet hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, med styring av tilgang som styres av Norsk helsearkiv. Denne lagringen påvirker ikke størrelsen på bemanningen på Tynset.

I Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2017, Programkategori 08.20 Kulturformål (kap. 320–329) finner du ytterligere informasjon.

Se også:

Publisert: 6.10.16