Informasjon fra Arkivverket om statsbudsjett 2016

Prospekt arkivbygg på Tynset (foto: Lusparken arkitekter)

Bakgrunn aktivitet første halvår 2015

Kulturdepartementet arbeider for å få ned kostnadene for arkivbygget på Tynset som skal huse Norsk helsearkiv og Arkivverkets fellesdepot. Departementet har som mål å få på plass de nødvendige kostnadsreduksjonene og få byggestart inn på statsbudsjettet for 2016.

Tomtekostnader
Ett problem med utbyggingen har vært relativt høye tomtekostnader. Tynset kommune har derfor hatt i oppdrag å finne mer egnete tomter. Det har vært gjennomført flere befaringer. Konklusjonen på valg av tomt er ikke endelig avklart.

Arealreduksjon
En viktig faktor for å redusere byggekostnadene er å redusere byggets størrelse. Norsk helsearkiv har foreslått å redusere sin magasinkapasitet med 18 000 hm. Det er foreslått en samlet reduksjon på 707 kvm i kontor-, mottaks- og digitaliseringsarealene i arkivbygget. I tillegg er det foreslått å spare ytterligere gulvareal ved å fjerne en hel magasinetasje.

Digitalisering for kassasjon
Norsk helsearkiv har lenge arbeidet med egne planer for digitalisering for kassasjon av pasientjournaler. Digitalisering for kassasjon innebærer at papirdokumenter skannes og kasseres, og arkiveksemplaret blir den digitale kopien. Planen er å etablere en digitaliseringsfabrikk på Tynset for å skanne det meste av 150 000 hm med pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten, og bare bevare mellom 5 000 og 15 000 hm på papir. Skanningen vil være arbeidsintensiv og ta flere 10-år.