Departementet delegerte denne oppgaven til Distriktskommandoene (her DK Viken) som igjen delegerte til en av sine underliggende regimenter (her IR 5). IR 5 sendte spørreskjema til alle prestekontorer i Hedmark og Oppland.
I saksarkivet for regimentet finnes svarene fra sogneprestene. Spesielt kan nevnes svar fra Sognepresten i Fåberg, som vedlegger navneliste over 954 gravlagte russiske fanger på Jørstadmoen. Listene fra Jørstadmoen er sannsynligvis de opprinelige tyske listene. De oppgir fornavn, etternavn, nummer på grav og soldatnummer på gjenkjenningsmerke.
På Lillehammer ble 30 engelske soldater begravet.
I materialet finnes også lister over andre russere, tyskere, engelskmenn og nordmenn.
Statsarkivet i Hamar har kopier av alle lister, mens saksarkivet nå befinner seg i Riksarkivet.

Russiske krigsfanger begravet på Jørstadmoen.

Russiske krigsfanger begravet på Jørstadmoen.

Engelske soldater begravet på Lillehammer.

Engelske soldater begravet på Lillehammer.