Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

No. 3 den saakaldede Storstue-Bygning

Tekstens kilde, protokoll

Utsnitt fra synsforretningen viser Hertzbergs forslag til omgjøring av prestegården til en to-fløyet bygning bundet sammen med en gang. Ullensvang prestearkiv, Tingsvidne, Syns- og Besigtigelsesforretning fra 5. og 6. Januar 1807.

I henseende denne Bygning, erklærede Hans Velæværdighed, at han af de ved seneste afholdte Taxations-Forretning af 14de October 1805 anførde Mangler, har ladet i Standsætte følgende: De bedærvede Tømmerstokker ere udtagne og nye indsadte, hvilket er vurderet i bemeldte forretning for 18 Rdr, saa har han og oplagt nye Kjøel og Vindskier, i bemeldte forretning vurderet for 10 Rdr.- Af de Brudsten og bedervede Ruder, har han ladet udtage nogle og indsætte nye i deres stæd, og ladet alle Vinduerne i den gandske Bygning paa nye kidte, men de øvrige Reparationer paa Bygningen haver han endnu ikke kunnet overkomme formedelst de andre nye Bygningers opsettelse. – Retten tog bemelte Bygning i Øjesyn, og erfarede i henseende de anførde Reparationer, at de anførde Stokker vare indsatte, men i henseende til Kjølen, Vindskierne og Vinduerne, hvor af de første vare af Stormen gandske bortrevne, og de sidste i tuslagne – kunde Retten ikkun erfare af de tilbageværende enkelte Ruder og Vinduer, at de vare blevne forsynede med Kidt, men tvivlede imidler Tid ikke i ringeste Maade paa Rigtigheden af Hans Velærværdigheds tilførde. –

Bygningen befandtes nu i følgende Tilstand: Udvendig kunde tydelig sees, at bygningen i den Væstre Ende i sær var flyttet omtrent 2 Tommer paa Grunden mod Norden, og Noverne af Sydvæstre og Vestre Svilde, eller Grundstokke vare knækkede, og afsprungne. – I Bordklædningen fantes Stykker af Tagstene paa 2 Steder med den Magt af Stormen kastede mod Væggen, at de som en Kugle var gaaet tvert igjennem Bordklædningen og stode saaledes faste. – Det forunderligste var at Bræderne hvor de stode i, vare ikke kløvnede efter længden, men de vare komne paa tvert, og har haft forsse nok at skyde sig ind som en Kugle.- Bordklædningen fandtes i øvrigt ubeskadiget.

I nederste Etage fandtes Vindues Sprinklerne i tfurevne og borte i en Ramme og mange Ruder i tueslagne.

I Anden Etage en heel Vindues Ramme borte og Sprinklerne i 2 andre Rammer, samt mange Ruder, saa at i den heele Bygning befindes i alt udslagne 66 Ruder.- Paa Taget befindes bortrevet og i tu slaget omtrent i mellem 15 til 1600 Tagstene (eller Pander) som de her kaldes. – Kjølen og Vindskierne findes afrevne og Skorstenen paa Nordre Side af Huset afrevne og nedkastet alt hvad stod oven Taget. – Inden i Huset befantes Kjøkken Skorstenen ved Husets Bevægelse og fløtning af sin Grund at være bleven Knækket, baade nede i Kjøkkenet og paa Kammeret over Kjøkkenet, og det meget betydeligt, saa at nede i Kjøkkenet var Jernstangen, den saakaldte Mantelstolpe nedfalden, og en stor Deel af Skorstensmuren over Mantelen, men Mantelstokken selv, hang efter den ene Ende, og en Deel af Muren ligeledes løs, saa at det endog var Fare at gaae den forbie. – Denne Skorsten fantes saa aldeles beskadiget, at den aldeles ikke kan Repareres, men maae i Grunden nedtages. – Kalkslagningen ved Storstue Ovnen fantes for det meste nedrystet, og den Anden Etage af Storstue Ovnen selv at være ved Husets bevægelse løftet noget op efter Røret i den ene Ende hvor den gabede. – I den saakaldede Blaastue eller Hauestue i nederste Etage befandtes den dobbelte Vindovn nedkastet og sidestykket af 2den Etage i tu slaget, saa at den ej kan opsættes – foden befantes og knuset. – Samtlig paa dette Huus skede Skade som kan Repareres - Bemelte Kakkelovn-Skorstenen at nedrive og opbygge, med samt Vinduer og Tagsteene ansaae Retten at beløbe i Alt til den Sum 155 Rdr i det aller Ringeste-

Hr. Hertzberg tilspurgte Retten om den troede at han kunde være sikker paa Liv og Ejendomme i bemelte Bygning saaledes som den nu er, om de anførde Skader Repareres – Den Samlede Ret erklærede at den ikke uden Hjørne Kjølens fratag og lang Tiid og nøje Eftersyn kan med fuldkomen Vished opgive al den Brøst og Svækkelse som Huset ved Rystelsen af Stormens Magt kan have taget, og hvor vidt dens Naaver og Sammenfældninger kan være brustne, af den betydelige Bevægelse Huset efter foranførte synligen har været underkastet, maae, et saa stort 2 Etages Huus, nødvendig have lidt betydelig Svækkelse, saa at hvis en saa overordendtlig Orkan skulde indtræffe som den nylig hafte, er det meget at befrygte at denne Bygning vilde kunde sammenstyrte lige som Bispestuen, og at om end Stormen var ringere, hvis den kom at staae lige mod Husets største Flade, ville det blive farligt at forblive i Huset.-

Hr. Hertzberg begjærede at høre Rettens Mening, om den ikke troede det gjørligt og meget sikrere for Gaardens samtlige Huse, samt liv og Ejendom, saa og mer beqvemmelig: at den øverste Etage af bemelte Storstue Bygning blev aftaget og nedsettes i mellem den og Dagligstue Bygningen, tvert over Gaarden hvor den ville række paa 4 Alen nær at sammenbinde Bygningene naar bemelte 4 Alen bleve udfyldt med nyt Tømmer som fornøden til en Gang – Herved ville samtlige Bygninger komme at staae lig i denne figur:

og der ved stødte hinanden i all slags Vejr som her sædvanlig kommer stærkest fra Højre Haand – Samtlige Bygninge, bleve da og ikkun en Etage og staae der ved ikke saameget i Vejret blottede for Stormens Magt. – Retten erklærede: at denne forandring er, efter Stædets Locale unægtelig meget sikrere for Stormvejr som dette Stæd i særdelished er udsadt for, og tillige meget beqvemmeligere for Gaardens Beboere, men det vil koste noget mer Tag.-

Hr. Herzberg begjærede at Retten vilde skjønne, hvad denne Forandring vilde komme at koste. – I Anledning heraf, skjønnede Retten saaledes: At nedtage øverste Etage af omhandlede Storstuebygning vil udfordre 6 Mand en Uge, som paa egen Kost og for tillagde Redskaber, ikke vil kunde holdes under 20 Rigsdaler. – Til at tække Underbygningen, vil udfordres: Et Om far Tømmer til Stavlejer, med samt Bindingsstokker hvor til i alt vil udfordres 8te Stokker af omtrent 14ten Alens Længde – Disse at lade Hugge i den beneficerede Skov og bringe til stædet vil komme at koste 6 Rigsdaler. – 40 Spærrer 10 Alen lange vil komme at koste at fælde og transportere 6 Rdr. Til Suetag-Beklædning i Brystet- Vindskier Vandbord og Kjøel, vil udfordres i alt 51 Tylter Bræder af 4 Alens Længde, som at lade hugge skjære og Transportere vil komme at koste 4 mrk 8 s Tylten er 38 Rdr 1 Mrk 8 s.

24 Tylter Lægter at hugge, skjære og frembringe 4 Alen lange vil koste 3 Rigsdaler – Spiger til Suetag og Lægter med videre, vil medgaae for 15 Rdr. 4re Trær til Rænder 14 Alen lange, vil koste at hugge og bringe til stædet 3 Rdr – 3200 Tagstene som vil komme at koste 74 Rd 4 mrk. Lang-Lægter til at lægge udenpaa hveranden Rad Tagsten vil koste at hugge og skjære i alt 5 Rdr.- Til arbejdet at øxe Tømret og Spærrer, Rejse Taget Suetække – Lægte – Lægge Tagsten, Bordklædning med videre, vil udfordre 6 Mand i 3 Uger paa egen Kost, og med egne Arbejds Redskaber, vil komme at koste 60 Rdr. –

Tekstens kilde, protokoll

Utsnitt fra synsforretningen viser starten på besigtigelsen av ”Den saakaldede Storstue-Bygning”. Ullensvang prestearkiv, Tingsvidne, Syns- og Besigtigelsesforretning fra 5. og 6. Januar 1807.

At nedtage øverste Etage af Storstue-Bygningen og forsyne underste Etage med nyt Tag, vil altsaa komme at koste i alt 230 Rdr 5 mrk 8 s.

Her med blev forretningen for i Dag sluttet og udsadt til i Morgen.

A.v. W. S. Koren

Aslach Svendsen Ystenes – Svend Jacobsen Huus – Sjuer Olsen Instenes – Johannes Pedersen Age – alle med paaholden Pen.

Næste Dag den 6te Januarii 1807, blev Aastæds Ret fortsadt paa Ullensvangs Præstegaard, af de i Gaar benævnte Rettes Personer. –

Hvor da var tilstede Sognepræsten Hr. Niels Hertzberg – af Retten blev fortsadt med at skjønne og besigtige saaledes som følger:.