Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Orkanen som raserte Ullensvang prestegård 25. desember 1806

Den 25. desember 1806 raste en storm gjennom Ullensvang i Hordaland. Det medførte store ødeleggelser på hus og eiendom, deriblant prestegården.

Den 25. desember 1806 raste en storm gjennom Ullensvang i Hordaland. Det medførte store ødeleggelser på hus og eiendom, deriblant prestegården.

Rett over nyttår, 5. og 6. januar, ble det foretatt en besiktigelse av prestegården for å se på skadeomfanget. I den forbindelse foretok en også vitneavhør om stormen og ettertiden har på den måten fått en kilde med en god beskrivelse av orkanen og dens herjing.

Hele synfaringen og avhørene er gjengitt i sin helhet nedenfor.


Tingsvidne, Syns og Besigtigelses Forretning paa Ullensvangs Præstegaard den 5te og 6te Januarii 1807

Arnoldus von Westen Sylow Koren Kongelig Majestets bestalter Sorenskriver over Hardanger, Woss og Lyse Closters Sorenskriverie. –

Gjør vitterligt: At Aar 1807 den 5te Januarii blev Retten sadt paa Ullensvangs Præstegaard i Hardanger, Søndre Bergenhuus Amt af mig og følgende udnævnte Edsorne Bygningskyndige Laugrettes og Taxations Mænd sc. 1. Aslach Svendsen Ystenæs 2. Svend Jacobsen Huse, 3 Sjuer Olssen Instenes 4re Johannes Pedersen Aga, for efter forlangende af Sognepræsten Hr. Niels Hertzberg at optage et Tingsvidne, Syn og Besigtigelse over den Skade som er overgaaet Præstegaarden fornemmelig dens Huser, ved en haard Storm og Orkan som rasede første Juledags Aften den 25de December sidstleden og paafølgende Nat. –

Ullensvang prestegård - malt av Catharine Hermine Kølle

Ullensvangs Præstegaard. Akvarell fra ca. 1830 malt av Catharine Hermine Kølle (1788-1859). Originalen er i farger og er oppbevart ved Bergen Museum, de kulturhistoriske samlinger. Nederst til høyre ser vi naustet og til venstre ser vi trolig det såkalte ”Haugegjærdet” (Hagegjerdet) oppført av stein som er nevnt i synsforretningen. Hovedbygningen med sine to fløyer sees her fra sjøen, og i bakgrunnen ligger Ullensvangs kirke.

Hvorda! mødte for Retten, Sognepræsten til Kingservigs Kald Hr. Niels Hertzberg, og begjærede at Retten først vilde Eedelig afhøre hans 3de Drænge, om Orkanens Rasenhed første Juledags Aften sidstleden, og at Retten der efter, vilde tage under Syn og Besigtigelse den der ved foraarsagede Skade, i sær paa Præstegaardens Huuse. – Derpaa fremstoed bemelte 3de Drænge sc. 1. Baar Sjuerssen Helleland sagde sig omtrent 27 Aar gammel, 2 David Asbjørnsen Hougstvedt, sagde sig 25 Aar gammel, og 3die Anders Johannessen Ullensvang, 17ten Aar gammel – alle erklærede, at de sidstleden Høst havde nødt Alterens Sacramente. – De bleve forelæst Lovens Eed og forklaring og formanede til Sandheds Udsigende, hvor paa de aflagde Eed, og med oprakte fingre lovede at vidne Sandhed – forklarede enstemmigen: 1ste Juledags Aften den 25de December sidstleden Klokken hen ved 7, tog Vinden af S.W. hastigen til, og blev en rasende Orkan her paa Stedet. – Som de sad i den saakaldede Spindestue i Dageligstue-Bygningen, kom et særdeles haardt Vindstød omtrent Klokken 8te om Aftenen. – Det slog op Vaskerhuus og Kjøkkendøren og blæste Ilden om, af Skorstenen i Kjøkkenet – formedelst den overhaande Brag og Tummel der ved skeede, sprang de ud af Stuen i Kjøkkenet, fik lukke Dørrene, saa da Ilden og slukke den. – Stormen var overhaande svær bemelte Tiid – den rystede Huuset stærkt – kastede Tagstene af, og kort efter kom en nok haardere flage eller Vindstøed. – I det samme kom Hans Velærværdiged Hr. Hertzberg springende, fra Kingservig Sogns Almues Huus Bispestuen kaldet som var en 2 Etage Bygning, der stoed for sig selv, omtrent 3 Alen fra Dagligstue-Bygningen, hvor Vidnerne vare – Han raabte, at Vidnerne maatte komme for at rædde hans Kone og Børen – Da de sprang til, erfarede de, i den skumrende Mørke udenfor; Thi endskjøndt det var Maanelyst, var det dog saa mørkt af Storm og Regn, at kun lidet kunde skimtes, dog saae de, at Døren til Huuset stod paa skieve, tillige med Bordklædningen af Gangvæggen – Skorstenen i Gangen var nedfalden og de kan lidet forklare hvorledes de forefandt det, da de gik ind i den mørke Stue hvor Lyset var udslukket af Stormen – De kjendte med deres fødder at Alting var omveltet i Stuen, og at de trædde paa Bøger og Andet. – Vidnet David løb til Sengen – tog Hr. Hertzbergs syge Hustrue saa nøgen som hun laae og bar hende i største Hast i det øsende Regn under Stormens Brag, Tummel og Fare, omtrent 30 Alen hen i den saakaldede Ullensvangs-Stue.- Eenhver ræddede sig saa bedst de kunde, i den Almindelige Forvirrelse – Pigerne ræddede Børnene – kort efter tog Vidnet David, Vand, efter Hans Velærværdigheds Ordre, for at slukke Ilden i Ovnen. – Vidnet Baar tog tændt Lygt og gik tillige med 3die Vidne Anders ind i ommeldte Bispestue – da de kom ind, erfarede de at Huset stod gandske skjevt – at Skorstenen, Røret, Trommen og øverste Plade af Ovnen var nedstyrtet. – De hjalp hinanden at slukke Ilden. – Imidler Tiid knagede og bevægede Huuset sig gyselig, og i det Vidnet David kom med det andet fad Vand, mod Huset, saae han at Huset stod og bevægede sig som et Træ med gyselig Knagen og Bragen – Han holdt sig i Skjuel ved Hjørnet af Dagligstue Bygningen – i det samme styrtede Huset – til sammen medens Vidnet stod og saae der paa ved et andet gysligt haardt Vindstød. - Vidnerne Baar og Anders forklarede: at medens Bygningen styrtede sammen, vare de inde i den i Begreb med at slukke Ilden i det Vindstødet aabnede Væggene og knuste det ganske Huus saa det faldt sammen; var det dem umueligt at redde dem ved at komme ud – de bøjede dem allene sammen, og laae dem plat paa Gulvet hvor de stod ved Ovnen, og til deres Frælse kom en Bjelke og en Deel af Taget saaledes at hvile paa en Deel af Ovnstrommen som laae paa Gulvet at de der under laae frelsede og fik krybe dem op i gjennem Ruinerne af Huuset. – Vidnerne kan ikke beskrive hvor gyselig haard Stormen var bemeldte Nat. – Skorstenene med de svære tykke Skiffersteene som laae over dem bleve nedstyrtede. – Vindskier og andre Bræder af Husene og Tagstene fløj som Haggel allevegne om. – Samme Aften eller Nat nedstyrtede ogsaa den store nye opbyggede Lade, hvilket Retten nærmere vil erfare, Lige som der og skede en ubodelig Skade paa Alle de øvrige Præstegaardens Huse, paa Gjærder, Frugttrær, Høe og Halm med mere. -

Hans Velærværdighed havde ikke mer at tilspørge Vidnerne som bleve Afskedigedt eftter at de var bleven forelæst deres Prov, som de vedstod rigtig tilført. – Hr. Hertzberg begjærede at Retten vilde tage i Øjesyn den skede Skade, hvor paa Retten foretog sig at besigtige som følger:
.