A Kopibøker

1 1821-1845

2 1845-1857

3 1857-1904

4 1907-1914

5 1914-1927

- 1941-1949 Se delvis brevkopier under III.C Saker

B Journaler

1 1824-1827

2 1828-1836

3 1836-1865

4 1866-1909

C Saker

1 1807-1825

2 1826-1830 1827: Jordebok uten årstall 3 1831-1837

4 1838-1847

5 1848-1854

6 1855-1858, 1860-1867

7 1868-1881

8 1895-1918

9 1916-1940, 1942-1944, 1954

10 1941-1949 Inkludert brevkopier

D Regnskap

a Regnskapsprotokoller

1 1751-1773

2 1773-1806

3 1824-1830 Pag. 301-320 Fortegnelse over jordegodset (se også hvert år), Pag. 321-325 Fortegnelse over pantobligasjoner, Pag. 326-403 liste over bøker og kart, Pag. 404-406 inventarliste

4 1831-1838 Fol. 1-57 antegnelser til regnskapene 1827-1829 Fol. 215-258 antegnelser til regnskapene 1830-1835

Fol. 310-313 desisjon til antegnelser til regnskap 1830-1835

5 1839-1901

b Årsregnskap

Serien årsregnskap inkluderer konseptregnskap

1 1800-1812 Inkl. regnskapsbilag 1808-1822

2 1813-1817 Inkluderer under 1816-1817 udaterte regnskapsnotater ca. 1819-1824. Bilag se V.D.b.1 1800-12

3 1817-1819 - " –

4 1820-1823 - " –

5 1823-1830

6 1831-1837

7 1838-1842

8 1843-1846 Vedlegg 1845 se V.D.b.9

9 1847-1849 Inkl. 1845 vedlegg til regnskap

10 1850-1853

11 1861-1872

12 1873-1878, 1880, 1896-1918

13 1918-1939

14 1941-1953, 1956-1957, 1958-1959

c Eksamensregnskap

1 1919-1939, 1942-1948

d Antegnelser til regnskap

- 1739-1777 Se Forstanderskapet, kopibok 1739-1778

- 1809-1810 Se jordebok 1719-1806 - 1816-1823 Kassererens ansvar etter regnskapene, se VIII.1 Elevstipend 1771-1805

1 1816-1827, 1830-1858 Inkl. desisjoner, 1912-1954

2 1836-1887 Inkl. svar og desisjoner

3 1887-1932 - " – Vedlegg

e Kassajournaler

- 1831-1836 Kassabok. Se jordebok 1807-1816 f. 21-100

1 1860-1882 Se V.D.i.1 vedlegg

2 1881-1891 - " -

3 1890-1900 - " -

4 1900-1907 - " -

5 1907-1916

6 1917-1931

7 1932-1941 - " -

8 1939-1940

9 1940-1946 - " -

10 1945-1946

11 1945-1947

12 1946-1950 - " -

13 1946-1969 Kapitalregnskapet. Se og V.D.i.1 vedlegg 14 1950-1951 Se også V.D.i.1 vedlegg

15 1951-1959

16 1959-1960

17 1960

18 1961

19 1962

20 1963

21 1964 I

22 1964 II

23 1965

24 1965 Lønnsregnskap

25 1965 Eksamen

26 1966 I

27 1966 II

28 1966 Eksamen

f Kontobøker

1 1881-1890 Se V.D.i.1 vedlegg

2 1888-1902

3 1902-1930 - " -

4 1909-1910 Register

5 1940-1946 Se V.D.i.1 vedlegg

6 1940-1942

7 1946-1955 Utleie av lokaler

8 1964-1970

9 1970-1972

g Anvisningsbøker

1 1898-1902

2 1898-1923

3 1912-1920

4 1919-1925

5 1922-1944

6 1925-1931

7 1931-1944

8 1943-1949

9 1949-1955

10 1954-1963

h Skolepenger, opptak av elever

1 1901-1914 Regnskapsbok

2 1914-1924 "

3 1924-1935 "

4 1934-1943 "

5 1943-1949 "

6 1949-1955 "

7 1955-1956 "

8 1955-1960 "

9 1960-1964 "

10 1819-1947 Instrukser, notater og brev, 1811-1819 Elevfortegnelser (klassevis), 1821-1823 Elevfortegnelser

1863-1927 " " Vedlegg

11 1944/45 Elevfortegnelser, 1960-1966 Elevfortegnelser

12 1966-1970 Elevfortegnelser

13 1970-1971 Elevfortegnelser (klassevis), 1972-1973 klassevis u.å.,1968-1969 Bostedsbevis, 1966 Søknader om opptak

14 1965-1972 Opptak

15 1811-1819 Utmeldinger m.m. , 1933-1936 Utmeldinger, 1948 Utmeldinger

i Vedlegg

1 Diverse vedlegg til kassajournaler, kontobøker, anvisningsbøker og regnskapsbøker for skolepenger

j Kassarapporter m.m.

1 1942-1963

k Bankbøker

1 1897-1905, 1909-1911, 1921-1962 Også for legater

l Restanser

1 1813-1844, 1952-1953

m Fritt skolemateriell

1 1933-1935, 1948-1961

n Kapitalen

1 1807-1855 Omvurdering av pantenes verdi, 1747-1860 Pantobligasjoner, 1895-1952 Om lån og pantobligasjoner

2 1909 Pantobligasjons-fortegnelse

ca. 1917 " "

o Lønn

1 1905-1937 Lønningsbøker

2 1943-1959 Lønningskort

3 1960-1969 Lønningskort, 1964 Lønnsjournal o.l.,1966 ", 1968-1972 "

4 1971 Lønns- og trekkoppgaver, 1864-1866 Forskudd på lønn, 1877-1880 - " -, 1965 Lønnsregnskap

1822-1836 Om lønn, 1866 Lønn, 1918-1931 Lønn, 1933-1963 Lønn

5 1938-1962 Rundskriv om lønn og eksamen

E Godsforvaltning

Jordebøkene inneholder også oversikt over betaling av bygselavgifter o.l.

Lister over jordegodset finnes hos Johan Steen: "Bergen Katedralskoles jordegods og øvrige kapital" i Bergens historiske forenings skrifter nr. 65, 1962/63, jfr. s. 138-192.

a Jordebøker

1 1719-1806 Løst register Inkl. antegnelser til regnskap 1809-1810

2 1777-1810 Seminarium Fredericianum. Register. Fol. 80-93 liste førstebygsel 1778-1807

3 1807-1816 Bergens katedralskole. Register. Folio 21-100 Kassabok for kassereren 1831-1836

4 1817-1823 Register - u.å. Se V.C.2 Saker 1826-1830

5 1833-1895 Løst register

6 1833-1901 Jordegods i Stavanger amt

7 1927-1939 Inkl. fortegnelser over pantobligasjoner

Vedlegg se V.E.f.1

b Kopibok

1 1835-1901 Jordegods i Stavanger amt

c Journaler

1 1823-1829 Register

2 1829-1866 Register

3 1833-1866 Register

4 1835-1902 Jordegods i Stavanger amt

d Regnskapsbok

1 1833-1906 Jordegods i Stavanger amt

e Festeprotokoll

1 1750-1807 Seminarium Fredericianum. Register

f Diverse

1 1795-1854 Sirkulærer og lover om godsforvaltningen, 1818-1934 Kapitelstakster. Bergen stift, 1838-1910 Kapitelstakster. Christiansands stift, 1826,1879 Omregningstabeller for mål og vekt, u.å. Matrikkel, Bergen stift, 1820-1823 Om administrasjon av godset, 1907 Om administrasjon av godset, 1827-1843 Saker om jordegodset, 1927-1939 Vedlegg til V.E.a.7 Jordebok

2 1821-1944 Om jordavgift

g Dokumenter for den enkelte gård

Flere gårder med samme navn kan ligge i felles mappe.

1 Diverse gårder I, inkl. makeskifte 1798

2 Diverse gårder II Tomter i Bergen + gårder A

3 B -Bre

4 Bri -Fib

5 Fix -Fr

6 Fø -G

7 Ha

8 He -Hor

9 Hov -Ka

10 Ki -Le

11 Li -Ly

12 M -N

13 O -Rødb

14 Rødl-Sol

15 Sol -St

16 Sy -Tø

17 Tå -Å