I året som har gått har vi fått til mye. Her følger noen utvalgte høydepunkter:

Nasjonal strategi for privatarkiv


For to år siden ble det kartlagt at kun 22 prosent av materialet fra privat samfunnssektor i arkivinstitusjoner, museer og bibliotek er bevart. Dette gir oss en haltende samfunnshukommelse! Det er derfor gledelig at vi i januar fikk vedtatt en som i større grad skal sikre at arkivmateriale fra privat sektor blir tatt vare på. Dette vil kreve en økt innsats fra mange parter for at vi etter hvert kan få sikret samfunnet et allsidig og relevant utvalg privatarkiver.

Ny arkivveileder for kommunene


I forbindelse med kommunereformen fikk vi i 2016 også utgitt . Kommunene bevarer viktig rettighetsdokumentasjon - blant annet for skole, barnevern, sosial- helse- og omsorgstjenester. Å være i forkant med igangsettelsen av tiltak er nødvendig for å unngå informasjonstap samtidig som man tilrettelegger for effektiv forvaltning i ny kommune.

Selvbetjeningsløsning for gammel grunnbok


I september lanserte vi en . Over en fjerdedel av alle henvisninger vi får i etaten er relatert til eiendomsspørsmål, så denne tjenesten har vært en stor forbedring og forenkling for våre brukere som automatisk får tilgang til informasjon fra våre arkiver.

Ny strategi


I løpet av dette året har vi fått etablert og tatt i bruk virksomhetsstyring i vår etat. Dette er et middel for å . Gjennom strategikart og mål har vi igangsatt tiltak (prosjekter og utredninger), samtidig som vi har definert såkalte styringsparametere som løpende viser hvordan statusen er på viktige aktiviteter. Dette er et nyttig verktøy som bidrar til at vi forbedrer oss.

Ny organisasjonsstruktur


I år nådde vi også en milepæl. Fra og med 1. november arbeider alle i Arkivverket i en ny organisasjonsstruktur. Omorganiseringen var et helt nødvendig grep i å gjøre oss i stand til å levere på vårt viktige samfunnsoppdrag i en ny digital verden.

 

Hva skal vi satse på i 2017?


Vi har mange spennende utviklingsområder i det neste året og vi har satt oss følgende fire mål:

  1. Vi skal levere tjenester av rett kvalitet for å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre arkiver
  2. Vi skal fastsette krav og standarder for offentlig dokument- og arkivforvaltning
  3. Vi skal styrke og utvikle fagmiljøer i arkivsektoren
  4. Vi skal fremme en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon

Jeg vil på mitt mest oppriktige takke for samarbeidet i året som har vært, og ser fram til å ta fatt på spennende utfordringer på nyåret. Da skal vi virkelig komme i gang med å forme det nye Arkivverket!

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår!

Inga Bolstad,

riksarkivar