Det er viktig å være klar over at tilintetgjørelse av arkiv er ugjenkallelig. Derfor er det vår holdning at saken skal være så godt opplyst som mulig før det treffes avgjørelser om tilintetgjøring slik at verdifull dokumentasjon ikke går tapt. Vi tar sikte på å avklare alle relevante spørsmål i dialog med sentrale faginstanser i saken – Datatilsynet, Kripos og Folkehelseinstituttet. Saken konkluderes i januar.