Årsrapporten vil si noe om Arkivverkets mål, utfordringer, prioriteringer og ressursbruk, og hva som er oppnådd i 2016. Rapporten vil gi informasjon om innsats, virkemiddelbruk og observert samfunnsutvikling, og forsøker å se disse i sammenheng innenfor ulike felt. Avslutningsvis gis det vurderinger av fremtidsutsikter for Arkivverket og arkivfeltet for øvrig ved å blant annet peke på vesentlige forhold som kan påvirke Arkivverkets evne til å løse samfunnsoppdraget og måloppnåelse på sikt.

Årsrapporten inneholder også årsregnskapet for 2016 og Riksrevisjonens beretning.